Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Huizinga IT Diensten


Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Huizinga IT Diensten. Door het aangaan van een relatie met Huizinga IT Diensten zijn alle betrekkingen tussen Huizinga IT Diensten en haar cliënten onderworpen aan deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

 

1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van Huizinga IT Diensten wordt gesloten.
 • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd van levering van één of meer producten of diensten van Huizinga IT Diensten.

2. Aanvang van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De overeenkomst c.q. begroting (offerte) is door beide partijen getekend.
  • De (voorschot)factuur (gebaseerd op de begrote kosten) is door de opdrachtgever voldaan.

3. Duur en beëindiging

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden voor domeinnaamregistraties en webhosting, tenzij anders overeengekomen.
 • De overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk of per email worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In geval van verhuizing van een domeinnaam zal Huizinga IT Diensten de hosting per diezelfde datum beëindigen, tenzij opdrachtgever anders verzoekt. Bij opzegging vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn zal geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaatsvinden.
 • Huizinga IT Diensten kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Huizinga IT Diensten niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 • Huizinga IT Diensten heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4. Prijzen

 • Alle door Huizinga IT Diensten opgegeven prijzen op deze website, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • Huizinga IT Diensten heeft het recht de tarieven te wijzigen. Prijsverhogingen worden uiterlijk 30 dagen voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 5. Aansprakelijkheid

 • Huizinga IT Diensten is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Huizinga IT Diensten weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Huizinga IT Diensten kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Huizinga IT Diensten of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Huizinga IT Diensten.
 • Voor domeinregistraties geldt het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Huizinga IT Diensten kan dan ook onder geen beding garanderen dat een domein voor de opdrachtgever geregistreerd kan worden, zelfs als het domein op het moment van de aanvraag door de opdrachtgever nog beschikbaar is. Huizinga IT Diensten kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade geleden door de opdrachtgever voortvloeiend uit het feit dat een aangevraagde domeinnaam door een andere partij geregistreerd werd.
 • Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Huizinga IT Diensten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Huizinga IT Diensten is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Huizinga IT Diensten mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 • Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk of per email mede te delen aan Huizinga IT Diensten. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Huizinga IT Diensten als gevolg daarvan lijdt.
 • Huizinga IT Diensten kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Huizinga IT Diensten of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van een dienst in opdracht van de klant of ten gevolge van beslissingen genomen door Huizinga IT Diensten of een van haar aangestelden genomen op basis van informatie verstrekt door de klant aan Huizinga IT Diensten.
 • Huizinga IT Diensten zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door Huizinga IT Diensten aan de klant.
 • Alleen indien de diensten worden onderbroken door onze fout zal de klant een schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de schadevergoeding zal beperkt worden tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van de onderbreking. Vorderingen tot schadevergoeding moeten ons uiterlijk 2 weken (14 kalenderdagen) na de onderbreking schriftelijk bereiken.

6. Buitengebruikstelling

 • Huizinga IT Diensten heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Huizinga IT Diensten niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Huizinga IT Diensten zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Huizinga IT Diensten kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de aan Huizinga IT Diensten verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Huizinga IT Diensten gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan.

7. Betreffende Hosting en forwarding diensten

 • De server en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Huizinga IT Diensten neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de server. De klant is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van Huizinga IT Diensten. Warez sites, Mp3 sites en/of andere sites met illegale software zijn dus niet toegestaan. Ook de wet op het copyright moet worden nageleefd.
 • Huizinga IT Diensten kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies of schade door het onbereikbaar zijn van deze servers.
 • Onze servers zullen niet worden gebruikt voor het versturen van ongewenste e-mail (spam), of voor het installeren van producten voor het afleveren van deze mails (bulk mailers).
 • De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het maken van backups van zijn data. Van de bestanden die op de server van Huizinga IT Diensten zijn opgeslagen zal dagelijks een backup worden gemaakt. Huizinga IT Diensten zal al het mogelijke doen om eventueel verloren gegane bestanden te herstellen, we kunnen echter geen garantie geven dat dit altijd lukt.
 • Als één van de condities van voorgaande niet wordt nageleefd, zal de gebruiker op de hoogte worden gebracht en zal de dienst met onmiddellijke ingang worden stopgezet. Indien illegale bestanden niet worden verwijderd, of de gebruiker maakt zich meermalen schuldig aan overtredingen, zal de dienst worden opgeheven, met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van schadeloosstelling.
 • De gebruiker zal zijn wachtwoord op een veilige plaats bewaren en deze nooit aan derden vertellen. Als de gebruiker denkt dat zijn wachtwoord ten onrechte is gebruikt, zal hij Huizinga IT Diensten op de hoogte brengen en het wachtwoord laten aanpassen.
 • Het gebruik van scripts en andere programma`s op de servers van Huizinga IT Diensten is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Huizinga IT Diensten. Ook verklaart de klant nooit handelingen op onze servers te verrichten die schade kunnen aanrichten.

8. Wijziging van de voorwaarden

 • Huizinga IT Diensten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na publicatie van de wijziging.
 • Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 • De recentste versie staat steeds ter beschikking op http://www.Huizinga.nl/algemenevoorwaarden.php

9. Hosting - Voorwaarden

 • De huurder mag de server niet gebruiken voor het verspreiden van informatie die van racistische of illegale aard is, of in strijd met de (inter)nationale wet- en regelgeving is. Tevens mag de server niet gebruikt worden voor sites die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.
 • Gebruikers die betrapt worden op illegale handelingen zoals het inbreken in remote systemen, creditcard fraude, aanbieden van hacking software e.d. zullen onherroepelijk afgesloten worden van het internet zonder recht op teruggave van enige betalingen.
  Op alle aangeboden muziek, software en anderssoortige terms is de bescherming van intellectueel eigendom en auteursrecht van toepassing. Dit betekent dat de klant slechts die software en muziek mag aanbieden waarvan de klant over de auteursrechten beschikt, danwel uitdrukkelijke toestemming van de houder van de auteursrechten heeft, danwel de uitdrukkelijke vermelding maakt van zaken die vrij van auteursrechten zijn en vallen onder de GNU Public Licencing.
 • Huizinga IT Diensten behoudt zich het recht voor om de verhuurde accounts te controleren op bovenstaande activiteiten zonder hierover de gebruiker vooraf te informeren.

10. Webdesign - Voorwaarden

De betaling van een opdracht geschiedt in 2 stappen:

 • 25% bij opdrachtverstrekking, gebaseerd op de door Huizinga IT Diensten begrote omvang van de opdracht. Huizinga IT Diensten zal hiervan de factuur sturen na ondertekening van het contract. Huizinga IT Diensten kan de aanvang van haar werkzaamheden afhankelijk stellen van de ontvangst van de betaling van de voorschotfactuur.
 • 75% na afronding van de website, vermeerderd met eventuele meerwerken ten opzichte van de begroting. Opdrachtgever heeft vanaf hier 2 weken de tijd om eventuele bugs / wensen aan te geven die door Huizinga IT Diensten alsnog uitgevoerd zullen worden.


Wanneer opdrachtgever gedurende de uitvoeringsperiode de overeenkomst wenst te ontbinden, doch reeds voorschotfacturen zijn voldaan en Huizinga IT Diensten kan aantonen dat alle inspanningen zijn verricht teneinde de werkzaamheden te kunnen afronden, zal Huizinga IT Diensten nimmer reeds ontvangen betalingen restitueren.

11. Wijzigingen in broncode

Huizinga IT Diensten is niet meer verantwoordelijk voor het functioneren van de site, terms Management Systeem of enig ander door Huizinga IT Diensten geleverde dienst wanneer in de bron-code hiervan (of in de database van de site) door de klant of door derden wijzigingen zijn aangebracht.
Indien het om wat voor reden dan ook toch gewenst is om de originele site terug te plaatsen zoals deze bij oplevering was, wordt hiervoor een bedrag van € 50,- excl. BTW per pagina in rekening gebracht.
Indien dit gebeurt tijdens de looptijd van een contract behoudt Huizinga IT Diensten zich het recht voor om per onmiddellijke ingang het contract te beëindigen. De klant verplicht zich in dat geval tot prompte betaling van het volledige contract.

12. Offertes

Per opdracht zal Huizinga IT Diensten telkens een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 10 kalenderdagen geldig.

13. Contracten

Bij ondertekening van het contract erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met, onze algemene voorwaarden waarvan het meest recente exemplaar te vinden is op de website van Huizinga IT Diensten op http://www.Huizinga.nl/algemenevoorwaarden.php
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons afgesloten contracten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit contract. Uitzonderlijke bepalingen die overeengekomen zijn en strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze goed omschreven en afzonderlijk geparafeerd zijn door Huizinga IT Diensten.

Een opdracht wordt slechts door Huizinga IT Diensten uitgevoerd indien daartoe een geldende overeenkomst is gesloten. Onder bindende overeenkomst wordt verstaan:

 • Schriftelijk contract voorzien van handtekening van een vertegenwoordiger van Huizinga IT Diensten en de opdrachtgever.
 • Digitaal contract met uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtgever per separate email, fax of brief.
 • Digitaal contract met uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtgever per Instant Messenger, als zijnde MSN of ICQ enkel in geval een digitaal log is opgeslagen, benevens een geprinte versie daarvan.

Een voor akkoord getekende offerte wordt door Huizinga IT Diensten eveneens als bindend beschouwd.
Een mondeling akkoord wordt door Huizinga IT Diensten als bindend beschouwd nadat dit door Huizinga IT Diensten schriftelijk, hetzij per email, hetzij per fax of per brief, is bevestigd. Wijzigingen door de opdrachtgever aangebracht op prijsbevattende documenten van Huizinga IT Diensten zijn niet geldig, tenzij deze wijziging is geparafeerd en gedateerd door Huizinga IT Diensten, ofwel deze wijziging op enige wijze schriftelijk door Huizinga IT Diensten is bevestigd.

NB: Inzake domeinnaamregistraties worden de gewenste domeinen door Huizinga IT Diensten geregistreerd op naam van opdrachtgever. Het gewenste domein, of het te verhuizen domein, wordt bij aanvang van het project op het contract genoemd, ofwel per email schriftelijk bevestigd. Bij .nl domeinnamen dient de opdrachtgever de benodigde formulieren getekend te retourneren aan Huizinga IT Diensten, alvorens een domeinnaam of een domeinnaam verhuizing aangevraagd c.q. gerealiseerd kan worden.

14. Aanvang werkzaamheden en levering

Bij ondertekening van contracten zal met de klant worden afgesproken wanneer met de werkzaamheden begonnen zal worden.
Indien de klant tijdens de uitvoering van een lopend contract nieuwe wensen uit, die buiten de contractuele afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Huizinga IT Diensten behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerder afgesloten contracten afgehandeld zijn.

Indien de nieuwe wensen van dusdanige aard zijn dat daarmee ook het lopende proces van het afgesloten contract gewijzigd wordt, behoudt Huizinga IT Diensten het recht om de uitvoering van het lopende contract op te schorten totdat andere, eerder afgesloten contracten zijn afgehandeld.

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden Huizinga IT Diensten niet.

15. Betalingstermijnen

Huizinga IT Diensten hanteert als betalingstermijn: 15 dagen na factuurdatum.

Huizinga IT Diensten streeft ernaar om de domeinen 4 weken voor verloop van de termijn te factureren maar is daarvoor gehouden aan de electronische diensten van de verschillende DNS maatschappijen. Indien opdrachtgever de factuur niet voor de verloopdatum heeft voldaan, heeft Huizinga IT Diensten het recht om de registratie van de domeinnaam niet te verlengen. Indien een domein niet is verlengd vanwege het niet tijdig voldoen van de facturen is het mogelijk dat de betreffende DNS maatschappij her-registratiekosten in rekening brengt. Deze kosten zijn telkens ten laste van de opdrachtgever.

Na oplevering van een website of software zal Huizinga IT Diensten de factuur versturen voor de geleverde diensten. De klant heeft het recht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het contract, om binnen 14 kalenderdagen tekortkomingen aan de geleverde diensten te melden. Indien deze klachten gegrond zijn zullen de klant en Huizinga IT Diensten gezamenlijk overeenstemming bereiken over herstel danwel aanpassingen alsmede verdere betalingstermijnen.

16. Overmacht

De klant zal Huizinga IT Diensten niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Huizinga IT Diensten. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Huizinga IT Diensten steeds het recht om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Huizinga IT Diensten in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

Download de algemene voorwaarden (46kB)

Controleer een domeinnaam:

Contactgegevens